Rapport driftspensjon mars 2021

Publisert: 23 april 2021 Oppdatert: 23 april 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for mars fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med 4 prosent og nådde nok en ny toppnotering i mars. Siden pandemiens start og bunnen i mars i fjor har globale aksjer steget med hele 80 prosent. I påvente av den store gjenåpningen mange steder i verden, fortsetter i det store og det hele vaksineutrullingen å gå sin gang som tidligere planlagt. Selv om det meldes om bivirkninger og logistikkutfordringer mange steder, er det naturlig og rimelig å forvente når en så omfattende prosess settes i gang i så stor skala globalt. Til tross for nye nedstengninger mange steder i det siste, er også land som Storbritannia og Israel langt framme i vaksinering og gir en forsmak på utviklingen man kan vente å se globalt.

 

Storebrand Asset Management tror at veksten i andre halvår blir høy og at sentralbankene holder på sin ekspansive pengepolitikk, men inflasjonsfrykten har trolig ikke toppet ut og rentene kan stige mer. Oppgang i globale aksjer bremses av renteøkninger, men er fremdeles mulig dersom inntjeningsveksten er god nok.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

 For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.