Rapport driftspensjon november 2021

Publisert: 21 desember 2021 Oppdatert: 21 desember 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for november fra Storebrand Asset Management

Perioden etter sommeren har både i Norge og globalt vært preget av høy vekst og stadig strammere arbeidsmarked, men fremdeles med utfordringer på tilbudssiden på grunn av brudd i produksjonslinjer og inflasjonsoppgang globalt, særlig i USA. Dette har i sin tur ført til at stadig flere sentralbanker globalt (inkludert Norges Bank) har begynt å stramme til pengepolitikken eller signalisert at det er på trappene.

 

Et relativt positivt bakteppe inn i november, med en sterk resultatsesong og god utvikling i både aksje- og kredittmarkedene, til tross for stigende renter, ble nok en gang avløst av markant oppblussing av covid-smittetilfeller i Europa og her hjemme. Igjen en tydelig påminnelse om at pandemien fortsatt er, og kommer til å bli, værende blant oss. Stadig flere land nedover i Europa har gjennom november innført innstramminger og tiltak for på nytt å begrense smitte.

 

Fra midten av november har dermed risksentimentet dalt, og rentene har falt markant. Her hjemme i Norge har rentene falt mellom 20-25 basispunkter på kurven mellom 2 og 10 år siden toppen i midten av måneden, mens pengemarkedsrenten, 3 måneders NIBOR, har fortsatt å stige gjennom måneden i tråd med forventningene om at Norges Bank kommer til å heve styringsrenten på nytt i desember. Kredittspreadene var ikke ut mer enn 2-5 basispunkter i de aller fleste sektorer og løpetider i november, men utgangen fortsetter trolig videre inn i desember.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i november og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.