Rapport driftspensjon oktober 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,92 prosent i oktober.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for oktober fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,92 prosent i oktober.

 

Oktober ble en svak måned i aksjemarkedet med en nedgang på rundt 4 prosent for verdensindeksen MSCI. Etter en lang oppgangsperiode for globale aksjer ble det økt bekymring i markedene blant annet knyttet til frykten for en fullskala handelskrig med USA og Kina i hovedrollene. De globale vekstmarkedene falt noe mer enn de modne som følge av at investorer ofte selger seg ned i vekstregionene til fordel for mer modne markeder i urolige tider. Holberg Global falt med 5,1 prosent i oktober. Overordnet er likevel Holberg Fondene godt fornøyd med både kvartalstallene og uttalte framtidsutsikter til de av porteføljeselskapene som har rapportert.

 

Holberg Kreditt ga, som i september, en avkastning på 0,27 prosent også i oktober. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Det nordiske high yield-markedet er på omtrent 350 milliarder kroner, hvorav det norske markedet utgjør 225 milliarder kroner. Emisjonsvolumet i det norske markedet i år ser ut til å ende på omtrent 70 milliarder kroner. Dette er tilsvarende som i 2017 og det fjerde høyeste volumet siden 2004.

 

Holberg Likviditet steg med 0,09 prosent i oktober. Fondet er meget konservativt sammensatt og har lav risiko. Norges Bank satt som ventet opp renten for første gang på syv år i september, men senket likevel rentebanen noe. Både Likviditet og Kreditt har lav renterisiko, og økte renter vil dermed ikke skade avkastningen i fondene.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.