Rapport driftspensjon oktober 2020

Publisert: 23 november 2020 Oppdatert: 23 november 2020

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for oktober fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 2 prosent i oktober. Frykt for oppblussing, manglende stimulipakke og presidentvalget i USA bidro til fallet. Særlig ble de store teknologiselskapene rammet av frykt for dårligere rammebetingelser som følge av et presidentskifte i USA. Nye smitteverntiltak og delvis nedstengning i enkelte europeiske land vil påvirke aktiviteten spesielt i servicesektoren negativt, men tiltakene vil neppe bli like kraftige som i mars/april og trolig være mer rettede. Markedene viste en negativ kurstrend mot slutten av måneden.

 

Kredittmarkedene har fortsatt stor tillit til at sentralbankene ikke vil slippe taket på en god stund fremover og fortsatt holde rentene lave, bidra med likviditet og opprettholde obligasjonskjøpene i markedet. Her hjemme har sesongvariasjoner og forfall av en del av de F-lånene som ble tilbudt bankene i våres bidratt til en oppgang i pengemarkedsrenten. 3 måneders Nibor har steget 16 basispunkter den siste måneden og var ved utgangen av oktober på 0,44 prosent.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.