Rapport driftspensjon oktober 2021

Publisert: 25 november 2021 Oppdatert: 25 november 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for oktober fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med hele 6 prosent og nådde ny alltime-high i oktober. Hittil i år er oppgangen dermed på hele 23 prosent. Gode selskapsresultater, «dueaktige» sentralbanker og fortsatt god vekst bidrar til å løfte aksjemarkedene videre. Over halvparten av selskapene i USA har rapportert, og nesten 80 prosent har slått forventingene. Selv om tap av momentum forventes, er nivå fortsatt ventet å være bra på makro og inntjening fremover.

 

Rentefølsomheten i aksjemarkedet er fortsatt høy, samtidig som det fører til sektorrotasjoner fra vekst til verdi. Fed har fortsatt muligheten til å skalere nedtrappingen etter ønske uten å avspore aksjemarkedet. Styringsrenten ventes å forbli uendret og fortsatt på null en god stund fremover i USA. Forventingene om såkalt «lift-off» og renteøkning har likevel blitt kraftig fremskyndet. For noen måneder tilbake var forventingene at dette skulle skje først godt inn i 2023. Nå priser rentemarkedet at første renteøkning vil komme i midten 2022 i USA, nesten ett år tidligere.

 

Også her hjemme har vi sett et tydelig løft i rentene. Fra å ligge bak har markedet nå tatt igjen Norges Bank og priser inn renteheving hvert kvartal fra nå og ut neste år, noe som er en heving mer enn det som ligger i rentebanen til Norges Bank fra september. Den korte pengemarkedsrenten 3 måneders NIBOR har også fortsatt opp siste måned ettersom neste forventede renteheving i desember stadig rykker nærmere. Den lengre delen av rentekurven har holdt mer igjen både her hjemme og ute. En raskere renteoppgang enn tidligere forventet leder til forventninger om lavere vekst lengre frem i tid, og dermed lavere langsiktig rentenivå. Dette har igjen medført at rentekurvene har flatet tydelig.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i oktober og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.