Rapport driftspensjon oktober 2022

Publisert: 25 november 2022 Oppdatert: 25 november 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for oktober fra Storebrand Asset Management

Mye tyder på at vi er på vei inn i en av de best varslede økonomiske nedturene globalt i historien. Sentralbankene fortsetter nemlig kampen mot den høye inflasjonen med full styrke, selv om vi stadig får flere tegn på at økonomiene bremser opp, og vekstprognosene revideres videre ned hver eneste måned. Selv blant sentralbankene er det nå stadig flere som ligger inne med negativ vekst i sine prognoser for neste år. For selv nå når råvareprisene har kommet ned fra de høyeste nivåene og fraktrater er på vei ned, har inflasjonen fortsatt å overraske på oppsiden både globalt og her hjemme.

 

Både Fed og ECB har dermed fortsatt i samme takt og leverte nye 75 basispunkter hevinger på sine rentemøter i oktober og begynnelsen av november. Norges Bank fortsatte også hevingssyklusen nå i begynnelsen av november, men skrudde til forskjell fra sine kolleger ned takten til 25 basispunkter etter å ha levert 50 basispunkter på de siste tre møtene. Dette var et såkalt mellommøte, så vi fikk ingen ny rentebane, men signalene er at selv om inflasjonen fortsatt er for høy og arbeidsmarkedet stramt, ser de nå tegn til svakhet i deler av norsk økonomi, og ønsker nå å gå litt mer forsiktig frem for å se den fulle effekten av det de har levert til nå. En ny måned med tydelig fall i boligmarkedet her hjemme bekrefter dette synet til sentralbanken.

 

Til tross for at rentene tok et nytt steg opp i oktober, både globalt og her hjemme, så vi noe bedring i risksentimentet, med en god måned i aksjer og kreditt, i hvert fall globalt. Kredittspreadene i Norge fortsatte derimot videre ut gjennom måneden, og likviditeten har vært svak, men vi så tegn til stabilisering og bedring mot slutten av måneden. Nivåene ser attraktive ut i et historisk perspektiv, og at vi er på vei inn i et svakere økonomisk klima prises allerede inn i dagens spreader. Markedet er fortsatt volatilt, og vi tror fremdeles de vil svinge mye fra uke til uke også fremover i takt med markedssentimentet.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i oktober og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.