Rapport driftspensjon september 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,35 prosent i september.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for september fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,35 prosent i september.


Holberg Global falt med 2,2 prosent i september. Holberg Fondene ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Porteføljen prises med en P/E-multippel på 13,4 for 2018, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan vise til 14 prosent forventet inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 25 prosent og en utbytteavkastning på 2,7 prosent for inneværende år. Resultatrapporteringen for tredje kvartal er nå like rundt hjørnet, og det blir spennende å se om porteføljeselskapene kan fortsette den sterke resultatutviklingen som er blitt observert i første halvdel av 2018.

 

Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,27 prosent i september. Det var høy aktivitet i markedet med en rekke emisjoner, og etter Holberg Fondenes vurdering ble disse satt på greie nivåer. Holberg Fondene kjøpte i løpet av måneden obligasjoner utstedt av Ship Finance, Odfjell og Wilhelmsen.

 

Holberg Likviditet hadde en relativ flat utvikling i september og steg kun med 0,04 prosent. Fondet er meget konservativt sammensatt og har lav risiko. Norges Bank satte som ventet opp renten for første gang på syv år i september, men senket likevel rentebanen noe.

   • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.