Rapport driftspensjon september 2020

Publisert: 23 oktober 2020 Oppdatert: 23 oktober 2020

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for september fra Storebrand Asset Management

Den økonomiske gjeninnhentingen globalt og her hjemme fortsatte gjennom september, men med noe mindre styrke enn det vi har sett de foregående månedene. Økt smittespredning etter sommeren skaper en usikkerhet rundt hvor raskt gjeninnhentingen går, hvilke økonomisk vekst vi vil se fremover og hvor raskt ledigheten kommer ned på de nivåene vi hadde før pandemien brøt ut. Tidsrammen for utvikling og utrulling av vaksine er nøkkelen her og vil være med på å påvirke prognosene fremover.

 

Sentralbankene fortsetter å spille en viktig rolle i finansmarkedene og er kanskje den viktigste faktoren bak den kraftige gjeninnhentingen vi har sett i både aksje- og kredittmarkedet siden kollapsen i februar/mars. Norges Bank følger i mye av det samme sporet som de toneangivende sentralbankene globalt, og holdt også ved rentemøtet i september styringsrenten uendret på 0 prosent. Rentebanen ble lite endret fra juni og de signaliserer at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå inntil vi ser klare signaler på at økonomien normaliserer seg. Første renteheving indikerer de i andre halvår 2022.

 

I takt med den økonomiske gjeninnhentingen vi har sett, og fortsatt svært stimulerende sentralbanker, har kredittspreadene både globalt og her hjemme kommet kraftig inn etter kollapsen i første kvartal, men i september stoppet det litt opp og nivåene har nå satt seg litt. Solide norske kystbanker med 3 års løpetid handler nå rett under +50 basispunkter over 3 måneders NIBOR. De har dermed hentet inn nesten hele den ekstreme spreadutgangen vi så i våres, og handler nå kun 5-10 basispunkter over nivåene vi så ved årsskiftet.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.