Rapport driftspensjon september 2021

Publisert: 25 oktober 2021 Oppdatert: 25 oktober 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for september fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 4 prosent i september, etter syv måneder på rad med oppgang. Frykt for ringvirkninger etter kollaps av et eiendomsselskap i Kina, og stigende renter ledet an av Fed, bidro til mer volatile aksjemarkeder og nedgang.

 

De store toneangivende sentralbankene tror fremdeles at inflasjonsoppgangen er midlertidig, og at den igjen vil komme ned når sporene av pandemien gradvis vaskes ut. Likevel er det stadig flere sentralbanker som mener at tiden snart er inne for å trappe ned på den ekstremt stimulative pengepolitikken. I september annonserte blant annet Fed at den trolig begynner å trappe ned sine obligasjonskjøp rundt nyttår, og at den ser for seg at første renteheving kommer mot slutten av 2022. Etter det markante rentefallet gjennom sommeren begynte dermed de globale rentene å stige igjen i september.

 

Det var likevel i Norge at vi så den kraftigste renteoppgangen sist måned. Norges Bank leverte sin første renteheving i september. De har lenge signalisert at de kommer til å normalisere renten når også økonomien kommer tilbake til normalen. For i takt med gjenåpningen av samfunnet har vi hatt et markant oppsving i norsk økonomi. Produksjonsgapet er tettet, og vi er nå på et høyere aktivitetsnivå her hjemme enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har kommet raskt ned de siste månedene, og etterspørselen etter arbeidskraft meldes å være rekordsterk. I kombinasjon med en høy oljepris og en norsk krone som har vært noe svakere enn hva Norges Bank tidligere så for seg, hevet de også rentebanen i tillegg til renten.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i september og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.