Personvern

NIP behandler personopplysninger når det er nødvendig for å utføre våre rådgivnings- og megleroppgaver. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

NIP behandler personopplysninger når det er nødvendig for å utføre våre rådgivnings- og megleroppgaver. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

 

Hva er personopplysninger? 

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder og fødsels- og personnummer. Det skilles mellom sensitive og ikke sensitive personopplysninger.

 

Eksempel på sensitive personopplysninger er helseopplysninger eller forhold om straffbare handlinger.  

 

Hvilke personopplysninger behandler NIP? 

NIP registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre systemer. Formålet er å identifisere kundene og sakene vi bistår med, slik at vi oppfyller rådgivnings- og forsikringsmegleravtalene kundene har med oss.

 

I utgangspunktet behandler ikke NIP informasjon om helseopplysninger. Vi kan bistå i skadesaker, men da etter særskilt fullmakt fra skadelidte. Det er det kun et utvalgt antall ansatte som jobber med slike saker.  Sensitive personopplysninger behandles strengt konfidensielt og slettes når saken er avsluttet. For å redusere behandling av sensitive personopplysninger, skal personskader meldes direkte til forsikringsselskapene.

 

Andre personopplysninger, som for eksempel personnummer og lønn, behandles med særskilt varsomhet. Helseopplysninger og informasjon om personnummer og inntekt formidles på en sikker kommunikasjonsplattform.

 

Sikker kommunikasjon med våre kunder

Fra våren 2018 har NIP tatt i bruk Filemail, en tjeneste som gir sikker adgang til å sende og motta store filer til en hvilken som helst e-postadresse. Vi kan også passordbeskytte forsendelsen. Passord sendes på sms. Etter et forhåndsdefinert antall dager, vil filene bli slettet fra nedlastingssiden.

 

Vi har fått opprettet en URL som gir våre kunder anledning å benytte samme tjeneste når det er behov for ekstra sikring av kommunikasjon og dokumentasjon. Benytt i så tilfelle denne lenken.    

Utlevering og formidling av personopplysninger 

NIP utleverer ingen personopplysninger uten særskilt avtale. I forbindelse med anbud og bistand i enkeltsaker, kan personopplysninger bli formidlet til forsikringsgiverne. Når anbudet er avsluttet, opphører tilgangen til personopplysninger.   

 

Hvem har tilgang til personopplysningene? 

Kun ansatte i NIP som jobber med rådgivning- og forsikringsmegling har tilgang til personopplysninger. Ved sensitive personopplysninger (typisk helseopplysninger i skadesak) begrenses tilgangen til dem som skal bistå den ansatte i bedriften.

 

Hvor lenge lagres opplysningene? 

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos NIP, vil i utgangspunktet personopplysningene lagres. Dersom avtalen med NIP blir sagt opp, vil vi lagre opplysninger knyttet til forsikringsforholdet frem til foreldelsesfristen for eventuelle erstatningskrav er utløpt.

 

Taushetsplikt i NIP 

Alle ansatte i NIP har signert en taushetserklæring. Med ansatte menes også vikarer og eventuelle innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

 

Rett til innsyn 

Enhver som ber om det har rett til å få informasjon om behandlinger av personopplysninger som vedrører en selv. Ønsker man mer informasjon om en spesifikk behandling, har man også krav på det. Da skal NIP oppgi formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles, hvor opplysningene er hentet fra, og eventuelt hvem de vil bli utlevert til. Er man registrert hos NIP, skal man ha informasjon om hvilke opplysninger NIP har registrert, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene.

 

Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:

 

Norwegian Insurance Partner AS 
Christian Michelsens gate 6B
5012 Bergen
Mrk. Personvern

 

Mer informasjon

Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 15.juni 2018