Eiendeler og driftstap

Hvis bedriften din blir rammet av en dramatisk hendelse som brann eller oversvømmelse, er det av vesentlig betydning å ha de riktige forsikringsdekningene på plass. Det er viktig å få reparert skadene og få erstatning for egne eiendeler. Vel så viktig er det å ha sikret seg mot fremtidig inntektstap som følge av en stor skadehendelse.

Alle bedrifter har forsikret eiendelene og bygningene sine, men vår oppgave er å gå gjennom alle bedriftens forsikringer med nye øyne for å avdekke «huller» i dekningene. Mange bedrifter har også vært hos samme forsikringsselskap i mange år, og de betaler ofte for mye sammenlignet med hva markedet ellers kan tilby. Derfor vil vi som regel anbefale å anbudsutsette forsikringene for å sikre oss at dere får de beste dekningene og prisene.


Under er en gjennomgang av typiske dekninger innen forsikring av eiendom og eiendeler.

 

Eiendeler

Forsikring av eiendeler innbefatter alt av bedriftens maskiner, utstyr, varer og inventar. Hovedfokuset for bedriften må være å ha en tilstrekkelig forsikringssum som tar høyde for det verst tenkelige scenariet for skade. Bedriften din bør ha tenkt gjennom om det er noen maskiner eller utstyr som er spesielt viktige for driften. Det kan være behov for å utvide forsikringen til å dekke flere skadetyper.


Det er også viktig å tenke gjennom hvor stor andel av en skade man kan klare å betale selv. Har man høyere egenandel kan bedriften spare forsikringskostnader. Har man for stor egenandel kan dette være utfordrende for bedriften ved en skade.


Tre spørsmål er særlig viktige:

 • Er forsikringssummen riktig?
 • Trenger man utvidelse av forsikringen for enkelte skadetyper eller maskiner?
 • Er alle eiendeler inkludert i forsikringen?


Bygninger

Bygninger er utsatt for mange påkjenninger. En bygningsforsikring dekker blant annet brann-, vann- og naturskader.


Klimaskader er blitt mer og mer vanlige. Det er nå anbefalt at man gjør en ny vurdering av hvilke vær-relaterte skader man kan være utsatt for. Oversvømmelser og nedbør er blitt en økende risiko. Stormer er blitt kraftigere og ras forekommer på steder som tidligere var antatt trygge.


Godt vedlikeholdte bygg med gode sikringstiltak får lavere pris.


Driftstap

Mange bedrifter glemmer at en stor skade kan påvirke bedriftens inntektsgrunnlag. Ved å forsikre dere mot driftstap sørger bedriften for å sikre at inntektene blir opprettholdt mens skaden repareres. Dere kan også bli rammet av driftstap dersom en viktig leverandør blir rammet av skade.

 

 • Hvor raskt vil bedriften komme i gang igjen dersom man blir rammet av en totalskade?
 • Bør bedriften din forsikre seg mot skade hos eksterne leverandører?
 • Hva slags kostnader kan man bli påført dersom man må flytte til nye lokaler?


Maskiner og utstyr

En maskinforsikring vil dekke flere skadetyper enn en vanlig eiendelsforsikring. For eksempel interne skader som mekanisk svikt ikke påført av ytre forhold. En slik dekning kan også være aktuelt dersom maskinen benyttes utenfor bedriftens lokaler.

 

 • Har dere maskiner som er dyre å reparere?
 • Har dere ofte med maskiner og utstyr på oppdrag?


Verdigjenstander

Vi anbefaler å ha en utvidet forsikring som dekker spesielt dyre enkeltgjenstander, som for eksempel kunst. Grunnen er at verdigjenstandsforsikringen dekker flere typer skader enn en vanlig forsikring. Ved behov for å forsikre kunstsamlinger er det spesielle forsikringsprodukter som er særskilt tilpasset dette. Da vil kunsten også være dekket når den er lånt ut eller til restaurering.

 

 • Har bedriften spesielt dyre gjenstander?
 • Er kunsten taksert?
 • Lag liste
 • Ta bilder