Lederavtaler og driftspensjoner

NIP er markedsledende i Norge innenfor driftspensjonsløsninger. Vi administrerer i dag driftspensjonsavtaler for mer enn 130 mellomstore og større foretak.

Dersom pensjonsløsningene som tilbys innenfor de skattefavoriserende rammene ikke er tilstrekkelig for deres bedrift, kan løsningen være å tilby tilleggspensjon over driften. NIP har spesialkompetanse på dette området.


Lederavtaler

Tjenestepensjonsordningen dekker kun pensjonsopptjening for lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Mange bedrifter velger å etablere tilleggspensjonsordninger for sine ledende ansatte og nøkkelmedarbeidere. NIP har bred erfaring med utforming og administrasjon av individuelle og kollektive tilleggspensjonsavtaler.

 

Lederavtaler kan opprettes for administrerende direktør, ledende ansatte eller ansatte som har lønn over 12G. En lederavtale kan inneholde både avtale om tidligpensjon og alderspensjon. Det kan i tillegg opprettes risikodekninger for lønn som overstiger 12G. Risikodekningene kan omfatte uførerente, arbeidsuførhetsforsikring og gruppelivsforsikringer. Dette sikrer utbetaling til ansatte ved uførhet og utbetaling til etterlatte ved død. Risikodekningene inngår i et fellesskap av bedrifter med god risikoprofil og har dermed svært gunstige priser.

 

Vi tilbyr:

  • Spesialtilpassede løsninger til din bedrift innenfor forhåndsdefinerte kostnadsrammer. 
  • Beregning av regnskapsmessige kostnader og avsetninger for alle typer tilleggspensjonsordninger, inkludert oppfølging av premiekostnader hos livselskapene.
  • Utforming av avtaledokumentasjon og etablering av risikodekninger.
  • Pensjonsoversikter til medlemmene.
  • I tillegg bistår vi også med rådgivning for medlemmer som når pensjonsalder eller fratrer før avtalt pensjonsalder. Rådgivning omfatter beregninger av opptjente rettigheter og avløsningsbeløp, samt én-til-én samtaler med medlemmene etter behov.
  • Vi har også lang erfaring med å bidra til å løse konflikter mellom foretak og arbeidstaker ved tvil om tolkning og praktisering av en pensjonsavtale.

 

Kompensasjonsløsninger

Ved omdanning fra ytelsespensjon til innskudds- eller hybridpensjon vil enkelte medarbeidere få reduksjon i de fremtidige pensjonsytelsene. NIP har lang erfaring med å utarbeide skreddersydde kompensasjonsløsninger som sørger for at de ansatte beholder sitt pensjonsnivå også etter en omdanning.

 

Ved å tilby en driftskompensasjonsløsning til deres ansatte, beskattes ikke medlemmenes årlige sparebeløp. Beskatning skjer først når de ansatte når pensjonsalder eller slutter i selskapet. Dermed vil medlemmene oppnå full avkastning på 100 prosent av sparebeløpene, som på sikt vil bidra til en høyere pensjon.

 

Vi bistår med å etablere en investeringsløsning hvor de årlige avsetningene plasseres i pantesikrede fondsløsninger. En slik løsning sikrer de ansattes pensjonsrettigheter, også ved en eventuell fremtidig konkurs.

 

NIP avløsningsforsikring

Høsten 2019 etablerte NIP en ny produktløsning for avløsning av opptjent driftspensjon i et livsforsikringsselskap ved oppnådd pensjonsalder. Formålet med produktet er å kunne tilby en gunstig løsning for avløsning av driftspensjoner ved oppnådd pensjonsalder, som for de fleste er 67 år (gjeldende opptjeningsalder i de fleste tjenestepensjonsordninger). Dette gjelder både i forbindelse med opptjent driftspensjon fra såkalte Kompensasjonsordninger, som sikrer driftspensjon for kompensasjon av tapt pensjonsopptjening ved omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, og for opptjent driftspensjon for lønn over 12G. Les mer om produktet her.

Pensjon og aktuar